จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าวัดทุ่ง หมู่ 15 ซอยอู่สง่ายนต์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
วงเงินงบประมาณ :
572,450.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
572,450.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 17:23:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ต.ค. 2563