จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นในระบบจำหน่าย ปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
176,142.42 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
176,142.42 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 13:37:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ต.ค. 2563