จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้การเคหะแห่งชาติ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) ส่วนที่ 1,2 และ 3 ซอยหนองกระเสริม 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (Ebidding)
วงเงินงบประมาณ :
3,650,958.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,650,958.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 14:43:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ต.ค. 2563