จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) จำนวน ๒ รายการ
วงเงินงบประมาณ :
126,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
126,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 15:28:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 ต.ค. 2563