จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวสุชาดา นาดี บริเวณถนนห้วยกะปิ 15 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
211,594.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
211,594.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-26 14:14:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ต.ค. 2563