จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาแม่สอด
วงเงินงบประมาณ :
120,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
120,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-22 16:08:43
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 ต.ค. 2563