จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 11/2 นิ้ว สำหรับอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต ถ.รัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วงเงินงบประมาณ :
120,290.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
120,290.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางศิริวรรณ ศรีสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-20 11:11:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 ต.ค. 2563