จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 2 (บริเวณบ้านนางมะลิ ทอมุด) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
140,492.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
140,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-12 09:45:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ต.ค. 2563