จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
486,877.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
438,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 10:46:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2563