จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตร ๔ นิ้ว (จำนวน ๑ เครื่อง) ให้กับ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ชั่วคราว ม.๗ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
315,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
315,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 17:46:20
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2563