จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมางาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นายคัมภีร์ พงษ์เสน บ้านเลขที่ 201/1 ม.2 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
วงเงินงบประมาณ :
104,670.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
104,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 14:20:07
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2563