จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ดี พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
392,352.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
356,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-07 10:15:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2563