จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี สำหรับปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
3,078,784.83 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,078,784.83 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 18:10:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ต.ค. 2563