จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สำหรับปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
5,724,298.31 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,641,322.95 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-07 17:45:58
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2563