จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.พรหมแสง ซอย 2 , ถ.พรหมแสง ซอย 3 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย)
วงเงินงบประมาณ :
481,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
481,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางจิรนันท์ สวัสดิ์ตระกูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-02 11:54:43
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2563