จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ งบประมาณปี 2564 ( น.ส.อังคณา อินทะจันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
117,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
117,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-02 09:20:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2563