จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ 1-8 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด
วงเงินงบประมาณ :
15,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
14,888,114.26 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-01 16:50:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2563