จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านทุ่งโป่ง -ห้วยลึก และซอยอาคารเอนกประสงค์ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
วงเงินงบประมาณ :
784,673.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
784,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
กนกวรรณ เจริญชนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 15:12:29