จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อโครงการต่อเติมห้องฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารประปาวิวัฒน์
วงเงินงบประมาณ :
2,138,930.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,133,156.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 08:55:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2563