จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีชนิดทำความร้อน จำนวน ๗,๑๙๖ ม้วน และแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าติดตั้ง (ปอนด์) จำนวน ๒๖๒ ม้วน ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
468,058.28 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
468,058.28 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 14:41:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ต.ค. 2563