จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วงเงินงบประมาณ :
1,363,287.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,363,287.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-11 12:08:38
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ธ.ค. 2560