จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ PWA Cyber Security
วงเงินงบประมาณ :
1,068,930.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,068,930.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 08:56:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2563