จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ในระบบศูนย์บริการสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
2,277,738.96 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,277,738.96 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-02 13:48:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2563