จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
11,834,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
11,834,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 10:40:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2563