จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างที่ปรึกษา การศึกษาความเหมาะสมโครงการจัดหาแหล่งน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา
วงเงินงบประมาณ :
3,732,588.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,690,162.50 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-19 16:32:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2563