จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาชนะชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวกันยารัตน์ ละทารุณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-18 15:40:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2563