จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายจุมพล สระทองอ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-16 08:50:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2563